Centrum Medyczne SONOKARD Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz Urz. UE L119 z 04.05.2016) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne SONOKARD Sp. z o.o., ul. Królewiecka 161/14, 54-117 Wrocław
2. Kontakt z inspektorem danych osobowych: iodo@sonokard.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie:
– Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.)
– Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności NFZ, ZUS, laboratoria analityczne, podmioty diagnostyczne.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Adminisratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.